Educació primària

L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i les interrelacions entre els aprenentatges. Amb el nostre projecte educatiu es promou, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, es fomenta la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i es desenvolupa la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Organització

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles:
Cicle inicial, comprèn primer i segon, dels 6 als 8 anys
Cicle mitjà, comprèn tercer i quart, dels 8 als 10 anys
Cicle superior, comprèn cinquè i sisè, dels 10 als 12 anys.

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 17h.
Servei d’acollida de 8 a 9h i de 17 a 18.00h.

 

Activitat docent

L’inici de la Primària és un moment de canvis importants: hem d’ajudar-los a prendre consciència de les pròpies capacitats, que puguin gestionar-les i desenvolupin la seguretat suficient per afrontar els nous reptes de l’aprenentatge.

Per això, aprenem a fer un ús correcte de l’agenda i a organitzar, cada vegada millor, el temps. Continuem incidint en els hàbits de treball per fomentar el gust per la feina ben feta.

Al llarg de l’etapa, és molt important seguir treballant els hàbits. L’adquisició d’uns bons hàbits ajuda a incrementar l’autonomia i l’eficàcia al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

Els alumnes de CI comencen a portar algun treball per fer a casa que requereix la col·laboració de la família. i a partir de CM es van sistematitzant les tasques escolars a casa.

Ludi Primària

Donem continuïtat al projecte de lectoescriptura d’Educació infantil amb el programa Ludi Primària. Aquest programa integra les àrees de Llengua catalana i de llengua castellana.

Llengua anglesa

Considerem que és molt important l’aprenentatge de la llengua anglesa.  Introduïm la llengua anglesa en altres àrees curriculars: es fan dues hores de plàstica en anglés a tota la primària.

Entusiasmat

Treballa diàriament les matemàtiques manipulant diferents materials, amb càlcul mental, de manera cíclica i divertida.

Tablets

Ús de tablets a l’aula per recerca i activitats de les materies.

Informàtica

Utilitzem l’ordinador i la pissarra digital en les diferents àrees.

Activitats Complementàries

Cada dia es dur a terme un hora complementària amb diferentes activitats relacionada amb: habilitats comunicatives, estructures comunes, jocs matemàtics, educació en valors, English Corner/Workshop, experimentació i molt més.

Comunicació amb les famílies

Reunions generals a començament de curs.

Informes d’avaluació: En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars i observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal.

Entrevistes personals amb les famílies. El contacte entre la família i tutoria ha de ser habitual i sempre que es requereixi. Amb aquest objectiu, establim tantes entrevistes com calguin al llarg del curs. Un altre element que afavoreix aquesta relació és la plataforma digital Alexia.

Correu electrònic. Pàgina web.

Back to top